enter the code here

Zwroty i Reklamacje

Warunki zwrotu i reklamacji

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostawy.Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez kupującego prześle na adres poczty elektronicznej kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza Sklepu Ceramika Monamisa, chociaż nie jest to wymagane.

Odstąpienie od Umowy pobierz tutaj

Formularz można przysłać na adres korespondencyjny sklepu, jak również drogą elektroniczną. Koszt zwrotu odsyłanego produktu ponosi Kupujący.

Skutki Odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Gwarancja

Sklep gwarantuje kupującemu sprzedaż produktów bez wad. Wszystkie towary podlegają gwarancji do 24 miesięcy od daty otrzymania produktu.

Reklamacje

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
Sprzedający zwraca Kupującemu udokumentowane koszty przesyłki.

Adres do odsyłki:
Ceramika Monamisa
ul. Jaworowa 14
86-300 Grudziądz

Reklamacja może być także złożona w formie elektronicznej, przesłana na adres elektroniczny Sprzedającego:

studio@monamisa.pl

W zgłoszeniu Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

Formularz reklamacji pobierz tutaj

Sprzedający niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres elektroniczny Kupującego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający wymieni wadliwy produkt na nowy lub zwróci należność.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr.